Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow A Bhavisja purána és a Genezis
A Bhavisja purána és a Genezis

India egyik szentírása, a Bhavisja-Purána (Pratiszarga Parva 4. fejezet) elmondja, hogyan ettek Ádám és Éva a tiltott gyümölcsbõl. Elmondja azt is, hogy Isten megharagudott a bûnös emberiségre, és özönvizet bocsátott a földre...
Valaki azt mondhatja erre, rendben van, India megismerkedett a Bibliával, meghallották ezeket a történeteket egy misszionáriustól, talán egy nesztoriánus kereszténytõl.

 

A Bhavisja-Purána azonban régebbi, mint a Biblia. Régen letûnt világkorszakok eseményeirõl ad hírt. Nem tudjuk megmondani, hogy ezek a történetek mikor hangzottak el legelõször; a hagyomány szerint Vjásza csak lejegyezte õket (a többi Puránával és más védikus írásokkal együtt), mégpedig Kr.e. 3102 február 18 és Kr.e. 1000 között. Az elsõ dátum nagyon pontos: ekkor vette kezdetét a jelenlegi világkorszak, az úgynevezett Kalijuga. Vjásza, a nagy bölcs "rendellenességeket észlelt", látta, hogy hamarosan "minden anyagi értékét veszti... megrövidül az emberiség életének hossza, az emberek türelmetlenné válnak, emlékezetük megromlik", ezért lejegyezte az addig csak szóban átadott tanításokat. A sorrendet illetõen csak azt tudjuk, hogy a Jadzsur-Védával kezdte, amit négy részre osztott (Rg, Száma, Jadzsur, Atharva), hogy áttekinthetõbbé váljon. Bizonytalan, hogy az Upanisadokat, Puránákat stb. milyen kronológiai rendben írta le, de ez nem is lényeges. Kr.e. 1000 körül készült el a Mahábhárata szerkesztésével, Kr.e. 500 körül írta le Valmiki addig ugyancsak szóban hagyományozott eposzát, a Rámájanát, és Kr.u. 900-ban készült el a Srímad-Bhágavatam.

Lehet, hogy nagyon szkeptikusak maradunk, amikor a védikus írások tízezer, százezer évekrõl, sõt évmilliókról beszélnek; a Puránák anyagát azonban legalább 5000 éve ismerik a félszigeten. Akkor pedig míg hírük-poruk sem volt a nesztoriánusoknak, - hogy egyéb felekezetekrõl ne is beszéljünk.
Talán csak véletlen egyezésekrõl, koincidenciákról van szó? Ha igen, akkor ez egészen rendkívüli teljesítmény a véletlentõl.

A Bhavisja-Puránát idézem:

"Akkoriban a Kali-purusa a feleségével együtt az Úr Nárájanához imádkozott. Az Úr megjelent elõtte, és így szólt: "Ezt a korszakot nagyon jónak fogod találni. Számos alakot öltök, és minden vágyadat teljesítem. Küldök neked egy emberpárt; a férfi neve Adama, a feleségéé Havjavati. Visnu-Kardamától születnek meg, és a mleccshák nemzetségeit gyarapítják."

akkoriban: az elõzõ világkorszak, a Dvápara végén
Nárájana: a Legfelsõbb Úr mint Visnu, a világ fenntartója
Kali-purusa: a káosz, viszály és képmutatás korszakának - "vaskorszak" - szelleme
Adama: a-dama, önfegyelem nélküli, fegyelmezetlen (mert megszegi az isteni
parancsot
Havjavati: adományokat felajánló (õ adja át a végzetes gyümölcsöt)
Kardama: az indiai hagyományban az emberiség õsatyáinak egyike. Az õsatyák vagy
Pradzsápatik (= a megszületendõ élõlények urai) részfeladatokat látnak el az anyagi
teremtés munkájában, kb. abban az értelemben, mint a demiurgosz.
mleccshák: barbárok, civilizálatlan emberek, akiknek tisztátalan szokásaik vannak, pl.
húst esznek. A védikus írások számos mleccsha népet sorolnak fel: hara, huna,
barvara, gurunda, saka, khasza, jávana, pallava, romadzsa, sabara stb. Õk mind a
védikus társadalmon kívül állnak. Azzal, hogy Njuhát a mleccshák királyának nevezi,
a Bhavisja-Purána egyértelmûen kimondja, hogy a vízözönhöz vezetõ események
nem Indiában játszódtak le (bár az Indiát is érintette).

"Pradán városában van egy nagy, istenadta erdõ, amelynek oldalai 16-16 jódzsana hosszúak. Itt élt Adama egy pápa-vrksa, vagyis bûnös fa alatt, és arra vágyott, hogy szolgálja a feleségét. A Kali-purusa kígyó-alakot öltött, és gyorsan odament. Becsapta õket, úgyhogy nem engedelmeskedtek többé Visnunak. A férj megette a bûnös fa tiltott gyümölcsét. (Ezután) csak levegõn és az udumbara fa levelein éltek. Több fiuk született, és õk mind mleccshák lettek. Adama 930 évig élt. Ekkor gyümölcsöket ajánlott fel, és a feleségével együtt felment
a mennybe. Az õ fia volt Sveta-nama, aki 920 évig élt." (Ezután a Purána Sveta-nama utódait sorolja fel, és megjegyzi, hogy mindegyikük tíz évvel rövidebb ideig élt, mint az apja.)

Pradán: adás, adományozás; a "kert" neve, amelyet az Úr Adamának és Havjavatinak
Adott. "És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté õt az Éden kerjébe, hogy mívelje
és õrizze azt." (Móz. I.2.15)
1 jódzsana: 8 mérföld
becsapta õket: a Purána nem közli, hogyan. A Genezisbõl tudjuk: "... amely napon
ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek, mint az isten:
jónak és gonosznak tudói." (Móz. I.3.5.)
udumbara: fa, amelynek termését szerencsjátékhoz használták (a "kockajáték"
kifejezés megtévesztõ, mivel eredetileg ezzel a dióféle terméssel játszottak)
930 év: Móz. I.5.5
Sveta-nama: a Genezisben Seth. Móz. I.3.5 szerint "csak" 912 évig élt.

Nézzük most Noé történetét.

"Njuha (Noé) már csak 500 évig uralkodott, de Visnu híve volt. Egyszer álmában megjelent neki az Úr, és így szólt: "Kedves Njuhám, kérlek, figyelj Rám. (Mostantól) a hetedik napon nagy pusztulás lesz. Készíts ezért egy hajót, de nagyon kell sietned. Ó hívõk legjobbja, nagy királyként leszel híres."
(Njuha) elkészítette a 300 láb hosszú, 50 láb széles és 30 láb magas, erõs hajót. Nagyon szép volt, és minden élõlény menedéket talált benne. Õ maga is felszállt, és meditálni kezdett Visnun."

Njuha: a szó etimológiája bizonytalan, feltehetõleg a njuh: kicsi, kevés, jelentéktelenbõl
hetedik napon: a Genezisben gyakori idõpont-megjelölés
300 láb hosszú…: "A bárka hossza 300 sing legyen, a szélessége 50 sing, és a
magassága 30 sing." (Móz. I.6.15)

"Indra odaszólította a pusztító Számvartaka felhõt, és 40 napon át szakadatlanul öntötte az esõt. Bharat-varsa, az egész föld elmerült a vízben, és a négy óceán egybefolyt. Csak Visala (Badarikásrama) nem merült el. Visalában 80.000 nagy bölcs vagy jógi élt; Njuha király és családja pedig hozzájuk csatlakozott. Õk mindannyian megmenekültek, és minden más elpusztult."

Indra: a félistenek királya, az esõ ura
Számvarta: Indra akkor szólítja ezt a felhõt, amikor az egész kozmikus
megnyilvánulást el kell pusztítani
négy óceán: Csendes-óceán, Atlanti-óceán, Indiai-óceán és az északi tengerek
Visala (Badarikásrama): szent hely a Himálajában (a Genezis az Ararátról beszél)
40 nap: "És lõn 40 nap múlva, kinyitá Noé a bárka ablakát" (Móz. I.8.6)

"A bölcsek magasztalták Visnu örök energiáját. Visnu elégedetté vált imáikkal, és visszavonta a pusztítás vizét. Egy év után a föld fokról-fokra látható lett. A hegy alatt van egy Sisina nevû hely, ahol a király (korábban) élt, a népével együtt. Amikor a víz teljesen felszáradt, a király visszatért erre a helyre."

1 év után: a Genezis szerint a vízözön kezdetén Noé 600 éves volt (Móz. I.7.11). "És
lõn a 601. esztendõben... felszáradának a vizek a földrõl" (Móz. I.8.13)
Sisina: nem azonosítható, talán a disznót jelentõ sisá szóból

Nem lehet kétséges, hogy a Bhavisja-Purána és a Genezis ugyanazokról az eseményekrõl és személyekrõl számol be, azonos, vagy nagyjából egyezõ számadatokkal.

Forrás: Szilágyi Márta - Rohini d.d.

 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb